พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เครือการแพทย์ครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งความงาม มะเร็ง ระบบประสาท
ร่างกายและการตรวจโรคที่แม่นยำจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

พญ.พริมรตา ติยะจินดา

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

นพ. ปิยพล อ่อนพูล

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

นพ.ปริวรรต ศุกรีเขตร

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

Jun Noritaki ,M.D.

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท

นพ.โอม สุดชุมแพ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

พญ.มัลลิกา เตโชฬาร

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

นพ.วิทูร จุลรัตนาภรณ์

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, ด้านหัวใจและหลอดเลือด

พญ.ภิญญาพัชญ์ ชัยภูริหิรัญญ์

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, ABAARM, Lifestyle medicine (IBLM)